De “Huiskamer” van Markelo

Deze week zijn tijdens de informerende raadsvergadering de eerste plannen voor de herinrichting van de Grotestraat in Markelo gepresenteerd aan de raad. Drie bijeenkomsten onder leiding van Dorpsraad, Gemeente Hof van Twente en Goudappel Coffeng gingen hieraan vooraf. Dankzij de klankbordgroep is er een goed beeld ontstaan van de  wensen vanuit Markelo, als het gaat om het leefbaar maken van het Markelose centrum.

De schetsen zoals deze vanavond gepresenteerd zijn tijdens de informerende raadsvergadering zijn gemaakt, aan de hand van opmerkingen uit de klankbordavonden.

Poster-Ontwerp-Grotestraat-Markelo

Poster-Ontwerp-Grotestraat-Markelo-Inrichtingselementen

Twee groene dorp-entree’s moeten straks een ander gevoel geven wanneer men het dorp binnen rijdt. Met het doortrekken van de rode klinkers zoals deze momenteel in het noordelijk gedeelte van de Grotestraat liggen, het aanbrengen van ronde plantenbakken, veel groen, bankjes, fietsenstallingen en klassieke maar toch moderne verlichting moet het centrum omgetoverd worden tot de ‘Huiskamer van Markelo’. De kerk komt centraler in het oog te staan door deze op een soort van podium te plaatsen en een ruimer plein om de kerk te creëren. Door het aanpassen van het straatbeeld zoals op de gepresenteerde schetsen, veranderd automatisch het gedrag van verkeersdeelnemers.

In het plan worden een aantal huidige parkeerplekken weggehaald. Het realiseren van circa 30 parkeerplaatsen op het Kaasplein is een must om dit in verhouding te laten lopen. Het parkeren is op dit moment in de gepresenteerde plannen nog steeds een punt van discussie waardoor hier de komende tijd nog onderzoek naar zal worden gedaan. Mogelijk zou het instellen van een blauwe zone uitkomst bieden om de parkeerdruk te verlagen. Robert Spijker geeft in zijn betoog namens een aantal ondernemers aan dat er naar zijn mening op dit moment een ambitieus plan ligt waar extra financiering voor moet komen en hoopt dat de realisatie van het plan in het najaar 2018 aaneengesloten zal plaatsvinden om de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

De plannen worden in de komende tijd aangescherpt en zullen in maart gepresenteerd worden aan de inwoners van Markelo tijdens een informatieavond.