Eindelijk Starterswoningen!

Begin 2018 heeft de Dorpsraad bij de Gemeente Hof van Twente aangegeven, graag woningbouw voor jongeren in Markelo te zien. Naar aanleiding daarvan is er een onderzoek gedaan onder deze doelgroep middels een enquête en een bijeenkomst. Hieruit kwam naar voren dat er inderdaad behoefte is naar starterswoningen.

Medio 2019 is de gemeente daarom een CPO traject gestart.

Bij CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gaat het om een groep starters die samen woningen ontwikkelen. Deze groep starters vormt een rechtspersoon zonder winstoogmerk, vaak een vereniging, en treedt op als ontwikkelaar van een aantal rijenwoningen of appartementen. Daarvoor heeft ze de volledige zeggenschap over de grond en draagt ze verantwoordelijkheid voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning. Het collectief doet dat samen met een zelfgekozen bouwbegeleider, architect en aannemer. Net als bij individueel particulier opdrachtgeverschap bepaalt de opdrachtgever zelf hoe de woning er uit komt te zien, zowel van binnen als van buiten. Bepaalde dingen binnen de kaders die de gemeente heeft gesteld. In een collectief bouw je samen met je buren. Hierdoor kan het zijn dat er op een aantal punten compromissen gesloten moeten worden binnen de groep.

Vorig jaar werden alle starters in Markelo aangespoord om zich aan te melden.

Dit heeft geleid tot een groep van 8 Markelose starters/stellen die zich graag willen vestigen in Markelo, maar door het aanbod van de woningmarkt konden ze geen mogelijkheid vinden. Gemeente Hof van Twente kwam met twee locaties voor nieuwbouw. De keuze viel uiteindelijk op “Locatie Hemmelweg” in Beusbergen. De deelnemers van het CPO project hebben nauw contact met de CPO begeleider, gemeente en vooral met elkaar.

Inmiddels zijn de schetsen voor de te bouwen woningen klaar en gaat de gemeente de komende weken de procedures voor het bestemmingsplan en benodigde vergunningen opstarten. Mocht dit allemaal soepel verlopen dan zal er dit najaar al worden gestart met de bouw.

Goed nieuws voor Markelo, omdat dit betekent dat we voor het eerst sinds tientallen jaren weer betaalbare woningen voor starters hebben. Ook betekent dit dat deze jongeren in ons dorp blijven wonen, in plaats van vertrekken naar omliggende dorpen. En draagt dit bij aan de leefbaarheid van het dorp.

Tevens is dit een mooie stimulans voor zowel gemeente als jongeren in Markelo, waardoor dit CPO traject wellicht een vervolg krijgt.