Ontwikkelingen ABZ

Sinds enkele jaren is de Dorpsraad in gesprek met de Gemeente Hof van Twente om te verkennen of er mogelijkheden zijn om ABZ Diervoeders uit de kern van Markelo te verplaatsen. De gemeenteraad heeft in 2018 middels een motie opdracht gegeven dat deze verplaatsing onderzocht moet worden en voert sinds die tijd constructieve gesprekken met de directie van ABZ.

Daarnaast heeft Provinciale Staten eind 2020 een motie aangenomen “Vitale Kernen en Veevoerfabrieken” waarin de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) wordt verzocht om het volgende te onderzoeken;

a) Een inventarisatie te maken van deplekken waar solitaire industriële bedrijven de leefbaarheid in het woon- en winkelgebied van kernen aantasten en

b) Een verkenning uit te voeren naar de kansrijke mogelijkheden voor verplaatsing van solitaire industriële bedrijven, in het bijzonder veevoerbedrijven, die de leefbaarheid in de woon- en winkelgebieden van kernen in grote mate aantasten

Op basis van het door het Herstructureringsmaatschappij Overijssel uitgevoerde onderzoek trok Gedeputeerde Staten de conclusie om geen verdere actie vanuit de provincie te ondernemen rondom de veevoederfabriek van ABZ in de Markelose Dorpskern. De Dorpsraad Markelo is van mening dat de Markelose samenleving hiermee in de kou wordt gezet. Markelo voelt zich niet serieus genomen en voelt zich niet gehoord. In het onderzoek is voldoende aangetoond dat hier sprake is van een onhoudbare situatie. De conclusie van het provinciebestuur is dan ook beschamend. Middels een brief hebben wij het provinciebestuur opgeroepen om alsnog in actie te komen in het belang van de leefbaarheid en veiligheid van Markelo en haar inwoners.

Deze brief is op 18 januari 2022 tijdens de raadsvergadering in de Gemeente Hof van Twente behandeld. Wethouder Wim Meulenkamp gaf in reactie aan al contact te hebben gehad met de Dorpsraad Markelo en ook als college niet blij te zijn met de reactie van Gedeputeerde Staten. Het college zal ook vanuit de gemeente bij de provincie nogmaals de urgentie aangeven van het verplaatsen van de fabriek.

Volgens de Dorpsraad Markelo is de komst van mogelijke horeca in De Kaasfabriek tegengehouden door de aanwezigheid van de veevoederproducent en blokkeert de fabriek ook veel nieuwe ontwikkelingen in Markelo. Het fabrieksterrein midden in de dorpskern van Markelo zou volgens de Dorpsraad Markelo een uitgelezen kans zijn voor woningbouw om zo Markelo, ook voor jongeren aantrekkelijk te houden.

In de brief gaat de Dorpsraad Markelo in op de veiligheidsrisico’s, waar de inwoners uit Markelo al jarenlang aan zijn blootgesteld en gaat hierbij ook in op de opslag van mierenzuur, welke niet aan de regels voldeed. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de verantwoordelijke overheidsinstantie pas in actie gaat komen als het kwaad al is geschied of erger, een calamiteit heeft plaatsgevonden. Dit is voor de inwoners van Markelo volstrekt onacceptabel.

Markelo verdient een ‘stip op de horizon’, een leefbare kern met voldoende winkels en woningen. Daarin is volgens de Dorpsraad Markelo geen plek meer voor een risicovolle fabriek.