Ontwikkelingen Countus gebouw

De Dorpsraad Markelo is blij met het voornemen van de gemeente Hof van Twente om een kantoorgebouw, op een inbreidingslocatie in het centrum van Markelo, te transformeren naar woningen. Er is veel vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen voor onze eigen inwoners. Dit initiatief biedt een mooie kans om in deze vraag te voorzien.

In het najaar van 2020 hebben wij als Dorpsraad kennisgenomen van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en zagen wij twee belangrijke knelpunten:

  1. Parkeren
  2. Vormgeving gebouw

Eind oktober 2020 hebben wij dit wethouder Meulenkamp laten weten en tevens middels een uitgebreide brief gemotiveerd. Inmiddels hebben een aantal omwonenden die onafhankelijk van elkaar een zienswijze hebben ingediend, zich verenigd in de Commissie Hart van Markelo. Zij zijn in gesprek geweest met zowel gemeente als de projectontwikkelaar, maar stuitte op dezelfde knelpunten (parkeren en vormgeving). Het betreurd ons dan ook dat de gemeente niets met ons advies heeft gedaan en ook niet vooraf de buurt om participatie heeft gevraagd.

Onderstaand een beknopte weergave van de argumentatie, die wij in oktober kenbaar hebben gemaakt aan de wethouder en afgelopen week nogmaals mondeling hebben toegelicht;

Parkeren

In het Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2016-2020 van de gemeente staat dat ‘bij ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen de parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen niet mag toenemen.’

Het huidige plan voorziet niet in parkeerplaatsen op eigen terrein. Hiervoor worden 40 parkeerplaatsen in de naastgelegen openbare ruimte gebruikt. Voor het appartementencomplex van de JP van de Bentstichting zijn 19 parkeerplaatsen toegewezen in de openbare ruimte volgens het bestemmingsplan. Voor het bouwplan op de voormalige bibliotheeklocatie zijn 8 parkeerplaatsen benodigd. Daarnaast zijn er in de directe omgeving diverse voorzieningen, winkels en appartementen aanwezig met elk een parkeerbehoefte. Bij het uitgevoerde parkeeronderzoek van november 2018 is duidelijk geen gebruik gemaakt van lokale kennis, want uitgaan van 23 beschikbare parkeerplaatsen op de gemeentewerf, 80 op het Kaasplein, 16 op het Beachveld van de Kroon, staat ver van de realiteit…

Inmiddels heeft de gemeente wel in het plan opgenomen om 8 extra parkeerplekken te creëren aan de kant van het Beaufortplein en een kleine blauwe zone op de parkeerplaats achter de Plusmarkt. Ons inziens is dit niet voldoende om de parkeerproblematiek volledig op te lossen. De beste oplossing zou natuurlijk parkeergelegenheid onder het nieuw te bouwen pand zijn, maar als dat financieel niet haalbaar is, zal er een ruimere blauwe zone nodig zijn.

Ook de Dorpsraad voorziet een toename van de parkeerdruk en wij verwachten daarom dat de gemeente gedegen onderzoek verricht naar de huidige én toekomstige parkeerbehoefte in dit gebied. In 2019 hebben wij de gemeente al onze visie gegeven op het parkeren in het centrum van Markelo. Hierin was een duidelijk onderscheid gemaakt in plaatsen waar lang- en kort parkeren is toegestaan. Tot op heden is hier door de gemeente echter nog niets mee gedaan.

Wij zijn dan ook van mening dat de gemeente de parkeerbehoefte rondom dit gebouw alsnog goed in kaart zou moeten brengen. Dit op basis van bestemmingsplannen, aanwezige voorzieningen en parkeernormen. Wellicht dat de groep Commissie Hart van Markelo gevraagd kan worden om foto’s te maken op verschillende tijdstippen, op verschillende dagen van alle parkeerterreinen in het dorpscentrum, dan moeten ze toch tot een gezamenlijke conclusie en oplossing kunnen komen?

Vormgeving gebouw

Het huidige pand stamt uit de zeventiger jaren en heeft geen dorpse uitstraling. Deze voorgenomen ontwikkeling is de ultieme kans om dit te veranderen. De gedachte om er twee gebouwen van te maken kunnen wij prima volgen.

Onze zorgen waren vooral gericht op de massiviteit van de nieuwbouw en de architectuur. Inmiddels heeft de projectontwikkelaar in samenspraak met de Commissie Hart van Markelo een kleine aanpassing gedaan aan de hoogte. Naast nog een aantal kleinere aanpassingen, lijkt het erop dat iedereen nu tevreden is over de contouren van dit nieuw te bouwen pand. Het bestemmingsplan zou derhalve naar ieders tevredenheid aangepast kunnen worden.

Wel blijft onze zorg bestaan over de vormgeving van het gebouw. Bij de verdere architectonische uitwerking van aangezichten en gevels moet de nadruk liggen op het dorpse karakter. Dat is ook de toezegging die de gemeente en projectontwikkelaar hebben gedaan, echter zijn hier nog geen ontwerpen bij ons bekend, dus dit zullen wij met kritische ogen blijven volgen.

Tevens vraagt de transformatie van kantoor naar woningen, om een andere openbare inrichting. Daar hebben wij nog niets van gezien, maar daar ligt wel een integrale opgave voor de gemeente.

Samenvattend zijn wij nog steeds blij met de voorgenomen transformatie van het oude Countus gebouw, dit kan de woningnood in Markelo iets verzachten. Als de gemeente de voorziene parkeerproblematiek kan oplossen, samen met omwonenden en ondernemers, moet deze procedure vooral niet stagneren. Echter als er niet geluisterd wordt naar belanghebbenden en het bestemmingsplan zonder een goed compromis aan de raad wordt voorgelegd, adviseren wij de gemeenteraad om het college te verzoeken met spoed eerst een nader onderzoek te doen naar de parkeerproblematiek. Dit onderzoek kan snel worden uitgevoerd en hoeft niet tot vertraging van de uitvoering van de transformatie te leiden. Binnen twee maanden kan dan alsnog een weloverwogen besluitvorming in de gemeenteraad plaats vinden.